Strona: OCENA ŚRÓDOKRESOWA 2023 / Szkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej

OCENA ŚRÓDOKRESOWA 2023

Termin oceny śródokresowej 2023 r.

red. Mariusz Sobolak

W roku 2023 ocena sródokresowa odbędzie się  we wtorek 12 września 2023 r. 

Zasady oceny śródokresowej 2023

red. Mariusz Sobolak

Zasady oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2022/2023

Pliki do pobrania

Składy komisji ds. oceny śródokresowej

red. Mariusz Sobolak

26 maja 2023 r. zostały powołane składy komisji ds. oceny śródokresowej. 

Szczegóły w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Składy komisji z przydziałem funkcji i datami posiedzeń

red. Mariusz Sobolak

Składy komisji ds. oceny śródokresowej w 2023 r. z przydziałem funkcji i datami posiedzeń w pliku do pobrania poniżej.

UWAGA! Z ważnych powodów daty kilku posiedzeń zostały zmienione. 

Pliki do pobrania

Wyniki oceny śródokresowej 2023

red. Mariusz Sobolak

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Gancarczyk

Imię:

Natalia

Numer albumu:

572

Dyscyplina naukowa:

inżynieria materiałowa

Tytuł doktoratu:

Wpływ warunków procesów napawania łukowego i laserowego na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne powłok ochronnych łopatek turbiny wytworzonych z nadstopu niklu DS200+Hf

Promotor:

dr hab. inż. Góral Marek prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Prowadzone prace badawcze są zgodne z informacjami zawartymi w Indywidualnym Planie Badawczym (IPB). Potwierdza to przedstawiony w autoreferacie opis uzyskanych wyników. Wyniki te dają nadzieję na opublikowanie artykułu naukowego w planowanym terminie.

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Kochmański

Imię:

Łukasz

Numer albumu:

568

Dyscyplina naukowa:

inżynieria materiałowa

Tytuł doktoratu:

Analiza właściwości materiałów polimerowych stosowanych na elementy projektowane, z zastosowaniem optymalizacji topologicznej

Promotor:

prof. dr hab. inż. Budzik Grzegorz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Prowadzone prace badawcze są zgodne z informacjami zawartymi w Indywidualnym Planie Badawczym, co potwierdza załączony autoreferat. Doktorant odbył staż, który nie został zaplanowany w IPB. Publikowanie wyników badań i ich przedstawianie podczas konferencji naukowych odbywa się zgodnie z planem.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Sobczak

Imię:

Jolanta

Numer albumu:

569

Dyscyplina naukowa:

inżynieria materiałowa

Tytuł doktoratu:

Łatwoformowalne materiały osłonne przed promieniowaniem jonizującym oparte na nano i mikromaterii

Promotor:

dr hab. inż. Żyła Gaweł prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Prowadzone prace badawcze są zgodne z informacjami zawartymi w Indywidualnym Planie Badawczym, co potwierdza załączony autoreferat. Doktorantka publikuje wyniki badań zgodnie z planem, podobnie bierze udział w zaplanowanych konferencjach naukowych.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Woźniak

Imię:

Mateusz

Numer albumu:

570

Dyscyplina naukowa:

inżynieria materiałowa

Tytuł doktoratu:

Kształtowanie struktury powłokowych barier cieplnych wytwarzanych w procesie PS-PVD na podłożu stopu na osnowie fazy międzymetalicznej γ-TiAl

Promotor:

dr hab. inż. Góral Marek prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Sprawdzono stan zaawansowania prac (załączona dokumentacja) z informacjami zawartymi w Indywidualnym Planie Badawczym (IPB). Doktorant w autoreferacie przedstawił wyniki dotychczasowych badań, które są zgodne z założonym w IPB harmonogramem. Doktorant publikuje wyniki badań zgodnie z ustalonym planem, jest również współautorem jednej dodatkowej publikacji.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Joniec

Imię:

Wojciech

Numer albumu:

566

Dyscyplina naukowa:

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Tytuł doktoratu:

Sterowanie predykcyjne systemem zaopatrzenia w wodę ukierunkowane na optymalizację zużycia energii elektrycznej

Promotor:

dr hab. inż. Wysocki Marian prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Członkowie Komisji zapoznali się z Indywidualnym Planem Badawczym i autoreferatem, w ramach którego doktorant zaprezentował aktualny postęp prac nad rozprawą doktorską. Po zapoznaniu się z dokumentami odbyła się dyskusja, w trakcie której członkowie Komisji odnieśli się do stanu realizacji IPB. Na podstawie przedstawionego autoreferatu Komisja uznała, że plan badawczy realizowany jest w pełni zgodnie z założeniami.

W ocenianym okresie doktorant odbył dużą liczbę szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje pracy naukowej i dydaktycznej. Przedstawił także materiały z wystąpienia na seminarium Katedry Informatyki i Automatyki, które to mogą być uznane za syntetyczne podsumowanie wyników pracy.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Borkowski

Imię:

Paweł

Numer albumu:

557

Dyscyplina naukowa:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł doktoratu:

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do analizy tekstu w okulistyce

Promotor:

prof. dr hab. Grzybowski Andrzej ,

dr hab. inż. Wysocki Marian prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Członkowie Komisji zapoznali się z Indywidualnym Planem Badawczym i autoreferatem, w ramach którego doktorant zaprezentował aktualny postęp prac nad rozprawą doktorską. Po zapoznaniu się z ww. dokumentami odbyła się dyskusja, w czasie której członkowie Komisji odnieśli się do stanu realizacji Indywidualnego Planu Badawczego. Na podstawie przedstawionego autoreferatu Komisja uznała, że plan badawczy realizowany jest zgodnie z założeniami, lecz jego realizacja została słabo udokumentowana.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Kurdyła

Imię:

Rafał

Numer albumu:

567

Dyscyplina naukowa:

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Tytuł doktoratu:

Usprawnienie procesu wprowadzania wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej nN

Promotor:

dr hab. inż. Bena Lubomir prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Do oceny śródokresowej dostarczono wszystkie wymagane dokumenty. W autoreferacie doktorant przedstawił tytuł rozprawy wraz z opisem problemu badawczego, który dotyczy wprowadzania do sieci dystrybucyjnej nN energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.

Do usprawnienia tego procesu zaproponowano użycie dodatkowych stabilizatorów napięcia sieciowego, których praca szczegółowo będzie przeanalizowana w rozprawie. Jest to bardzo istotny problem badawczy oraz praktyczny wynikający ze współpracy instalacji fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną.

Ponadto w autoreferacie opisano osiągnięte dotychczas wyniki badań symulacyjnych i z zastosowaniem symetryzatora napięć, które pozwoliły na oszacowanie skali występowania problemu automatycznego wyłączania falowników. Przedstawiono również kierunki dalszych badań i bibliografię. W rezultacie należy pozytywnie ocenić dotychczasowe osiągnięcia doktoranta przedstawione w złożonym autoreferacie, który spełnia wymogi określone w zasadach oceny śródokresowej doktorantów.

Wszystkie wykonane prace badawcze są zgodne ze skorygowanym IPB. Aktywność w upowszechnianiu wyników badań zrealizowana została poprzez wystąpienie na konferencji międzynarodowej WZEE w 2021 roku oraz opublikowanie artykułu w Zeszytach Naukowych PRz, seria: Elektrotechnika, w 2022 roku.         

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Chrzanowska

Imię:

Katarzyna

Numer albumu:

565

Dyscyplina naukowa:

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Tytuł doktoratu:

Parametryzacja form niekonwencjonalnych fałdowych budynków i ich konstrukcji zorientowana na pracy statyczno-wytrzymałościowej tych konstrukcji

Promotor:

dr hab. inż. Abramczyk Jacek prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Do oceny śródokresowej Doktorantka przedstawiła komplet dokumentów spełniających formalne wymagania. Dołączony do oceny autoreferat zawiera wszystkie niezbędne informacje określone w § 2 regulaminu, a jego treść szczegółowo i prawidłowo dokumentuje dotychczasowe osiągniecia Doktorantki. Przedstawiony Indywidulany Pan Badawczy został poprawnie udokumentowany i potwierdza realizację zamierzonych celów. Proponowane zmiany dotyczące tytułu rozprawy oraz publikacji został przedstawione rzetelnie.

Na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdzono również wymaganą aktywności Doktorantki w obszarze dydaktycznym.

Podsumowując, przedstawione do oceny śródokresowej dokumenty pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że stan realizacji prac Pani Katarzyny Chrzanowskiej jest zgodny z IPB, a postęp prac jest odpowiedni do stopnia zaawansowania.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Markowicz

Imię:

Marek

Numer albumu:

562

Dyscyplina naukowa:

inżynieria mechaniczna

Tytuł doktoratu:

Wpływ parametrów geometrycznych dyszy generatora strugi syntetycznej na parametry przepływowe i intensyfikację wymiany ciepła

Promotor:

dr hab. inż. Wilk Joanna prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Pan mgr inż. Marek Markowicz  realizuje pracę doktorską dotycząca zagadnienia kształtowania geometrii dyszy generatora strugi syntetycznej (ZNMFF: Zero Nett-Mass Flux Flow), w celu podniesienia sprawności energetycznej generatora ZNMFF, w kontekście wykorzystania  tego typu urządzeń w układach chłodzenia. Jest to szczególnie istotne w rozwiązaniach konstrukcyjnych  w których wymagana jest miniaturyzacja systemu chłodzenia. Generator ZNMFF t.j. drgający element wykonawczy, i komora rezonansowa z dyszą zajmują dużo mniejszą przestrzeń niż klasyczny wentylator.

W celu przeprowadzenia badań Doktorant wykonał model komory rezonansowej i serię dysz, różnych geometriach.

Przeprowadzone pomiary  obejmują: pomiar zmiennego ciśnienia w komorze rezonansowej, siłę odrzutu wynikającą z powstania  ZNMFF (vide: zasada zachowania pędu), rozkłady prędkości chwilowych,  średnich i poziomu turbulencji z wykorzystaniem metody termoanemometrii stałotemperaturowej.

W realizacji są pomiary dotyczące wykorzystania anemometrii obrazowej: PIV.

Dorobek publikacyjny stanowi współautorstwo jednego rozdziału w monografii i dwóch artykułach naukowych.

Doktorant wykonał obszerny przegląd dotychczasowej literatury źródłowej.

Przegląd  dotychczasowych osiągnięć Doktoranta dobrze rokuje na przyszłość, stąd pozytywna ocena jego dotychczasowej pracy.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Daszykowski

Imię:

Maciej

Numer albumu:

559

Dyscyplina naukowa:

inżynieria mechaniczna

Tytuł doktoratu:

Wpływ powłoki a-C:H:W  i olejów smarnych na procesy tribologiczne w węzłach ciernych o styku konforemnym i niekonforemnym

Promotor:

dr hab. inż. Lubas Janusz prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie dokumentów dostarczonych przez Doktoranta i zweryfikowanych przez Promotora, w szczególności na podstawie treści zawartej w autoreferacie potwierdzono terminowość realizacji zadań zawartych w Indywidualnym Planie Badawczym.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Falandys

Imię:

Karol

Numer albumu:

571

Dyscyplina naukowa:

inżynieria mechaniczna

Tytuł doktoratu:

Wielokryterialna optymalizacja procesu szczotkowania zamka łopatki turbiny niskiego ciśnienia silnika LEAP-1A

Promotor:

dr hab. inż. Kurc Krzysztof prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie dokumentów dostarczonych przez Doktoranta i zweryfikowanych przez Promotora, w szczególności na podstawie treści zawartej w autoreferacie potwierdzono terminowość realizacji zadań zawartych w Indywidualnym Planie Badawczym.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Zachara

Imię:

Bartłomiej

Numer albumu:

563

Dyscyplina naukowa:

inżynieria mechaniczna

Tytuł doktoratu:

Dobór parametrów geometrii zawieszenia kół samochodu wyścigowego w zależności od cech konstrukcyjnych i warunków dynamicznych na potrzeby autonomicznego systemu kontroli toru jazdy pojazdu

Promotor:

dr hab. inż. Woś Paweł prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie dokumentów dostarczonych przez Doktoranta i zweryfikowanych przez Promotora, w szczególności na podstawie treści zawartej w autoreferacie potwierdzono terminowość realizacji zadań zawartych w Indywidualnym Planie Badawczym.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Klimczyk

Imię:

Michał

Numer albumu:

560

Dyscyplina naukowa:

inżynieria mechaniczna

Tytuł doktoratu:

Analiza charakterystyk operacyjnych samolotu transportowego zasilanego wodorem przy realizacji operacji dalekodystansowych

Promotor:

dr hab. inż. Majka Andrzej prof. PRz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Do oceny członkowie komisji analizie poddali dokumenty i materiały przekazane przez Szkołę Doktorską Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej i samego doktoranta wskazujący postęp prac naukowo-badawczych, dorobek publikacyjny i zawodowy. Dodatkowo Doktorant w trakcje posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej wyczerpująco przedstawił cel i zakres przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz stan realizacji zadań w świetle przyjętego Indywidualnego Planu Badawczego. Komisja stwierdziła, że Indywidualny Plan Badawczy jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zgodnie z zakresem rzeczowym. Ponadto komisja stwierdziła, że Doktorant wykazał się gruntowną wiedzą i znajomością problematyki w zakresie podjętej tematyki badawczej.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Krasowska

Imię:

Małgorzata

Numer albumu:

573

Dyscyplina naukowa:

inżynieria chemiczna

Tytuł doktoratu:

Hybrydowe kompozyty na bazie żywic światłoutwardzalnych wzmacnianych włóknem szklanym modyfikowane włóknami naturalnymi stosowane do otrzymywania wykładzin w renowacji rurociągów

Promotor:

prof. dr hab. inż. Oleksy Mariusz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

W autoreferacie doktorantka zaprezentowała postęp prac w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB). W zgodnej opinii promotora, promotora pomocniczego oraz doktorantki zaplanowany fragment prac (p. 1-3 IPB) w okresie objętym ocenie został wykonany całkowicie. Punkt 4 IPB, którego deklarowany termin rozpoczęcia obejmuje okres oceny, ale termin zakończenia wykracza poza ramy oceny został wykonany częściowo. Zadeklarowano przygotowanie manuskryptu publikacji.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Kroczek

Imię:

Kacper

Numer albumu:

554

Dyscyplina naukowa:

inżynieria chemiczna

Tytuł doktoratu:

Hybrydowe kompozyty polimerowe stosowane w medycynie

Promotor:

prof. dr hab. inż. Oleksy Mariusz

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

W autoreferacie doktorant zaprezentował  przebieg prac w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB). W zgodnej opinii promotora oraz doktoranta zaplanowany fragment prac (p. 1-3 IPB) w okresie objętym ocenie został wykonany całkowicie. Doktorant wykazał aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez współudział w artykule naukowym (100 punktów wg ministerialnego wykazu punktacji czasopism) oraz w 3 rozdziałach w monografiach pokonferencyjnych. Czynnie uczestniczył w 3 konferencjach naukowych, w tym w jednej anglojęzycznej. Uczestniczył w Komitecie Organizacyjnym jednej z konferencji. Wykazywał też dużą aktywność organizacyjną na Wydziale.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Rączka

Imię:

Kinga

Numer albumu:

556

Dyscyplina naukowa:

inżynieria chemiczna

Tytuł doktoratu:

Analiza biochemicznych uwarunkowań zmian ilościowych i jakościowych biosyntezy skrobi u pszenicy

Promotor:

prof. dr hab. inż. Tyrka Mirosław

W autoreferacie doktorantka zaprezentowała postęp prac w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB). W zgodnej opinii promotora, promotora pomocniczego oraz doktorantki zaplanowany fragment prac (p. 1-3 IPB) w okresie objętym ocenie został wykonany całkowicie. Działania (p. 4-6 IPB), których deklarowany termin rozpoczęcia obejmuje okres oceny ale termin zakończenia wykracza poza ramy oceny zostały wykonane częściowo.

Doktorantka wykazała aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez współudział w artykule naukowym (140 punktów wg ministerialnego wykazu punktacji czasopism). Doktorantka udokumentowała również: aktywny udział w szkoleniach (16) dotyczących metod badań analitycznych wykorzystywanych podczas realizacji zaplanowanych zadań, statystycznej oceny wyników (1) oraz odbycie krótkiego stażu/szkolenia. Wykazywała też aktywność organizacyjną na Wydziale.

 

                               Osoba oceniana:

Nazwisko:

Ogarek

Imię:

Przemysław

Numer albumu:

558

Dyscyplina naukowa:

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Tytuł doktoratu:

Autonomiczna instalacja hybrydowa magazynująca energię w postaci odnawialnego wodoru

Promotor:

dr hab. Ruszel Mariusz prof. PRz,

prof. dr hab. inż. Słyś Daniel

Wynik oceny:

POZYTYWNY

Uzasadnienie oceny:

Do oceny śródokresowej Doktorant przedstawił komplet dokumentów spełniających formalne wymagania. Dołączony do oceny autoreferat zawiera wszystkie niezbędne informacje określone w § 2 regulaminu, a jego treść szczegółowo i prawidłowo dokumentuje dotychczasowe osiągnięcia Doktoranta. Realizacja przedstawionego Indywidualnego Planu Badawczego została poprawnie udokumentowana i potwierdza postępy w zaplanowanych działaniach, które docelowo umożliwią osiągnięcie zamierzonych celów. Proponowane zmiany dotyczące tytułu publikacji i czasopisma zostały przedstawione rzetelnie.

Na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdzono również dużą aktywność Doktoranta w różnych przedsięwzięciach i działaniach w obszarze związanym z tematyką pracy.

Podsumowując, przedstawione do oceny śródokresowej dokumenty pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że stan realizacji prac Pana Przemysława Ogarka jest zgodny z IPB, a postęp prac jest odpowiedni do stopnia zaawansowania.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję