Strona: STYPENDIA / Szkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej

STYPENDIA

Stypendia w Szkole Doktorskiej

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendium w szkole doktorskiej:

 • przysługuje każdemu doktorantowi, który nie posiada stopnia doktora,
 • może być wypłacane doktorantowi łącznie nie dłużej niż przez 4 lata we wszystkich szkołach doktorskich, w jakich się kształcił,
 • jego wysokość wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca oceny śródokresowej i co najmniej 57% po przeprowadzenia tej oceny,
 • jego wysokość może być uzależniona od osiągnięć doktoranta (tzn. podmiot może wypłacać wyższe stypendium niż przewiduje ustawowe 37%/ 57% wynagrodzenia profesora zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, a także może różnicować wysokość stypendium przyznawanego doktorantom w ramach tej samej szkoły),
 • jego wysokość w okresie zawieszenia kształcenia ustala się w oparciu o przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego (za podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie, tj. 37% albo 57% wynagrodzenia profesora),
 • jest wypłacane przez podmiot prowadzący szkołę doktorską,
 • doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium o 30% kwoty minimalnego stypendium doktoranckiego do oceny śródokresowej.

Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni określa minister w drodze rozporządzenia. 

Doktorantowi, który złożył rozprawę w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, wypłaca się stypendium do dnia planowanego ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Doktorant nie może być jednocześnie zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego, z wyjątkiem:

 • zatrudnienia w ramach grantu badawczego przyznanego w konkursie NAWA, NCN, NCBR lub międzynarodowym,
 • czasu realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub finansowanego przez inny podmiot przyznający grant,
 • zatrudnienia po ocenie śródokresowej, przy czym jeżeli wymiar zatrudnienia przekracza ½ etatu, to wtedy stypendium jest zmniejszone do 40% kwoty przysługującej po ocenie śródokresowej (tj. 40% z 57% wynagrodzenia profesora),
 • sytuacji, gdy nie otrzymuje stypendium doktoranckiego.

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci w szkołach doktorskich, którzy pobierają stypendium doktoranckie, zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla doktorantów dobrowolne. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych doktoranci będą ubezpieczeni przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, o ile nie mają tego ubezpieczenia z innego tytułu.

STYPENDIUM MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Doktorant może otrzymać również stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców pod warunkiem, że posiada znaczące osiągnięcia naukowe i nie uzyskał stopnia doktora. Stypendium przyznawane jest przez ministra na wniosek rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska. Okres wypłacania stypendium nie może przekraczać 3 lat (z wyłączeniem przerw na czas urlopu macierzyńskiego i pochodnych).

Zatrudnienie doktoranta

red. Mariusz Sobolak

Art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Z 2021 r. poz. 478 z pózn. zm.) stanowi, że doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy, przy czym zakaz ten nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

- w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt i 3 ww. ustawy;

- po ocenie sródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości stypendium;

- któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Art. 209. 1a. Stanowi, że stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję