Strona: STYPENDIA / Szkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej

STYPENDIA

Stypendia w Szkole Doktorskiej

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendium w szkole doktorskiej:

  • przysługuje każdemu doktorantowi, który nie posiada stopnia doktora,
  • może być wypłacane doktorantowi łącznie nie dłużej niż przez 4 lata we wszystkich szkołach doktorskich, w jakich się kształcił,
  • jego wysokość wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca oceny śródokresowej i co najmniej 57% po przeprowadzenia tej oceny,
  • jego wysokość może być uzależniona od osiągnięć doktoranta (tzn. podmiot może wypłacać wyższe stypendium niż przewiduje ustawowe 37%/ 57% wynagrodzenia profesora zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, a także może różnicować wysokość stypendium przyznawanego doktorantom w ramach tej samej szkoły),
  • jego wysokość w okresie zawieszenia kształcenia ustala się w oparciu o przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego (za podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie, tj. 37% albo 57% wynagrodzenia profesora),
  • jest wypłacane przez podmiot prowadzący szkołę doktorską,
  • doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium o 30% kwoty minimalnego stypendium doktoranckiego do oceny śródokresowej.

Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni określa minister w drodze rozporządzenia. 

Doktorantowi, który złożył rozprawę w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, wypłaca się stypendium do dnia planowanego ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci w szkołach doktorskich, którzy pobierają stypendium doktoranckie, zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla doktorantów dobrowolne. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych doktoranci będą ubezpieczeni przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, o ile nie mają tego ubezpieczenia z innego tytułu.

STYPENDIUM MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Doktorant może otrzymać również stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców pod warunkiem, że posiada znaczące osiągnięcia naukowe i nie uzyskał stopnia doktora. Stypendium przyznawane jest przez ministra na wniosek rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska. Okres wypłacania stypendium nie może przekraczać 3 lat (z wyłączeniem przerw na czas urlopu macierzyńskiego i pochodnych).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję