Strona: WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ 2021 / Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej

WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ 2021

Wyniki oceny śródokresowej doktorantów

red. Mariusz Sobolak

Poniżej przedstawiono wyniki oceny śródokresowej doktorantów drugiego roku Szkoły Doktorskiej 

Nazwisko i imię doktoranta

Filip Bartłomiej

Promotor

prof. dr hab. inż. Dorota Antos

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Badania przepływu płynów w chromatografii cieczowej przy wykorzystaniu metody Numerycznej Mechaniki Płynów

Uzasadnienie oceny:

Doktorant dokonał prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzielił merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorant realizuje zgodnie  z harmonogramem i terminarzem. Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag. Doktorant wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (1, 100 pkt., IF 4,759) oraz wystąpienia na konferencjach naukowych deklarowanych w IPB (1-międzynarodowa-referat, 2-krajowe-referat i poster). Doktorant ponadto aktywnie uczestniczył w szkoleniach (3) i webinariach (4) z zakresu inżynierii chemicznej.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Kołodziej Artur

Promotor

prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Badania i synteza nanostruktur wspomagających laserową spektroskopię mas

Uzasadnienie oceny:

Doktorant dokonał prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską oraz udzielił merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na zadane pytania z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny plan badawczy (IPB) realizuje zgodnie z harmonogramem i terminarzem. Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag. Doktorant wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (3, 170 pkt.)  i wystąpienie na konferencji naukowej (1-międzynarodowa-referat). Ponadto uczestniczył w szkoleniu (1, Merck) oraz w projekcie naukowym (NCN).

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Płaza Aneta

Promotor

prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Spektrometria mas z laserową ablacją do badania materiałów pochodzenia naturalnego

i materiałów syntetycznych

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorantka realizuje zgodnie z harmonogramem i terminarzem. Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag. Doktorantka wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (2, 140 pkt),wystąpienie na konferencji naukowej (1-międzynarodowa-referat). Uczestniczy ponadto w projekcie naukowym (NCN).

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Surmacz Karolina

Promotor

dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją w mini emulsji

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską realizowaną zgodnie z harmonogramem oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorantka realizuje zgodnie z harmonogramem i terminarzem. Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag. Wykazuje bardzo dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (5, 320 pkt) i wystąpienie na konferencji naukowej (1-międzynarodowa, poster). Jest jednym z trzech wykonawców projektu naukowego „SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek Polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich” (grant badawczy, MNiE). Wiceprzewodnicząca Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej ,,IPSUM" WCh PRz (od 13.02.2020 r.) oraz Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Sekcji Polimerów (od 29.10.2019 r.).

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Kołodziej Maciej

Promotor

Prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Sterowanie 4-kołowego mobilnego robota z kołami mecanum

Uzasadnienie oceny:

Doktorant zrealizował zakres prac zgodnie z założonym indywidualnym planem badawczym. Przedstawił prezentację dotyczącą aktualnego stanu zaawansowania realizowanego doktoratu. Wyniki prac wymagają dalszej analizy oraz uwzględnienia w opisie matematycznym zjawisk występujących w analizowanym obiekcie .

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Kozioł Bartłomiej

Promotor

dr hab. inż. Marcin Szuster, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Analiza bezpieczeństwa programowalnych i konfigurowalnych systemów sterowania bezpieczeństwem maszyn zintegrowanych

Uzasadnienie oceny:

Doktorant zrealizował zakres prac zgodnie z założonym indywidualnym planem badawczym. Przedstawił prezentację dotyczącą aktualnego stanu zaawansowania realizowanego doktoratu. Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na otrzymane pytania.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Wyczewska Ewelina

Promotor

dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Model oceny i doskonalenia poziomu zrównoważonego rozwoju systemu produkcyjnego MSP

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie dostarczonej dokumentacji, prezentacji pracy przez Doktorantkę oraz odpowiedzi na zadane pytania Komisja ocenia, że praca doktorska realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym  Indywidualnym Planem Badawczym oraz z wprowadzonymi zmianami. Obecnie w dorobku naukowym Doktorantki znajduje się publikacja nt. „Sustainable development supported by lean tools in assembly processes  – a systematic literature review”, która została opublikowana w czasopiśmie „Technologia  i Automatyzacja Montażu” oraz udział w konferencji naukowej. Obecny stan zaawansowania pracy doktorskiej wskazuje na możliwość terminowego jej ukończenia.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Laciuga Maria

Promotor

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Modelowanie procesów planowania zaawansowanych komponentów materiałowych  w  oparciu o algorytmy Machine Learning w kontekście Industry 4.0 oraz Resilience Manufacturing

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie dostarczonej dokumentacji, prezentacji pracy przez Doktorantkę oraz odpowiedzi na zadane pytania Komisja ocenia, że praca doktorska realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym  Indywidualnym Planem Badawczym oraz z wprowadzonymi zmianami. Obecny stan zaawansowania pracy doktorskiej wskazuje na możliwość terminowego jej ukończenia. Ponadto wskazana w sprawozdaniu publikacja naukowa nt.  Analytic optimization framework for resilient manufacturing production and supply planning  in Industry  4.0 context-Buffer  stock allocation case study” obecnie jest w druku w czasopiśmie „Technologia i Automatyzacja Montażu”.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Szczekala Łukasz

Promotor

dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Model systemu zarządzania wiedzą wspierający realizację procesów produkcyjnych

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie dostarczonej dokumentacji, prezentacji pracy przez Doktoranta oraz odpowiedzi na zadane pytania Komisja ocenia, że praca doktorska realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym Indywidualnym Planem Badawczym oraz z wprowadzonymi zmianami. Wskazana w sprawozdaniu publikacja naukowa nt. „Knowledge Management as a Sustainable Development Supporting Method in Manufacturing Organizations – a Systematic Literature Review”” obecnie jest zaakceptowana do druku w czasopiśmie Procedia Manufacturing. Ponadto Doktorant brał czynny udział w dwóch konferencjach naukowych. Obecny stan zaawansowania pracy doktorskiej wskazuje na możliwość terminowego jej ukończenia

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Wichowska Elżbieta

Promotor

dr hab. inż. Andrzej Nowotnik, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Wpływ parametrów odlewania precyzyjnego i obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne nadstopu niklu, przeznaczonego do przeróbki plastycznej Haynes 282

Uzasadnienie oceny:

Postęp w realizacji zadań badawczych jest zgodny z harmonogramem ujętym w ramach IPB.

Doktorantka zwięźle i merytorycznie przedstawiła najważniejsze osiągnięcia z dotychczas prowadzonych badań. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków komisji. Przedstawiła rzeczowy plan prac badawczych przewidzianych do realizacji w dalszym etapie realizacji pracy doktorskiej.

 

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Nycz Mikołaj

Promotor

dr hab. inż. Marcin Drajewicz, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Wpływ udziału stłuczki szklanej na właściwości wyrobów szklanych

Uzasadnienie oceny:

Postęp w realizacji zadań badawczych odpowiada założeniom harmonogramu ujętego w ramach IPB. Doktorant w sposób jasny i przejrzysty przedstawił najważniejsze osiągnięcia z dotychczas prowadzonych badań. Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków komisji. Przedstawił rzeczowy plan prac badawczych przewidzianych do realizacji w dalszym etapie pracy doktorskiej.

 

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Poliński Przemysław

Promotor

prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Podwyższenie odporności na zużycie sprawdzianów gwintowych stosowanych w przemyśle lotniczym

Uzasadnienie oceny:

Postęp w realizacji zadań badawczych jest zgodny z harmonogramem ujętym w ramach IPB.

Doktorant poprawnie przedstawił najważniejsze osiągnięcia z dotychczas prowadzonych badań. Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Przedstawił plan prac badawczych przewidzianych do realizacji w dalszym etapie realizacji swojej pracy doktorskiej

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Wiącek Alicja

Promotorzy

Dr hab. Mariusz Ruszel , profesor Uczelni

Dr hab. Sebastian Werle , Politechnika Śląska

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Temat doktoratu:

Ocena skuteczności działalności wybranych instrumentów dla poprawy wzrostu efektywności energetycznej na przykładzie Norwegii

Uzasadnienie oceny:

W trakcie prezentacji doktorantka przedstawiła założenia prowadzonych prac badawczych, uzasadnienie podjęcia tematu badań, cel i zakres pracy oraz hipotezy badawcze. Zaprezentowała zakres dalszych badań w kontekście realizacji pracy doktorskiej. W trakcie dyskusji odniosła się do uwag zgłoszonych przez członków Komisji, którzy stwierdzili, że odpowiedzi na zadane pytania były wyczerpujące. Stwierdzono, że realizacja pracy doktorskiej jest zgodna z założeniami IPB oraz zatwierdzoną korektą do planu

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Gubernat Sylwia

Promotor

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Temat doktoratu:

Skuteczność oczyszczania ścieków ze związków fosforu przez materiały naturalne na drodze procesów sorpcji i wytrącania

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka w trakcie prezentacji przedstawiła cel, zakres oraz tezy badawcze. Uzasadniła celowość podjętego tematu badań. Umówiła przegląd literaturowy, wyjaśniła metodykę badawczą oraz przedmiot badań. Doktorantka omówiła kierunki dalszych badań. W sposób satysfakcjonujący wyjaśniła wątpliwości podniesione w trakcie dyskusji.

Wynik oceny:

 

Nazwisko i imię doktoranta

Prusik Jacek

Promotor

dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Automatyczne sterowanie lotem w nietypowych stanach

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie prezentacji zaawansowania pracy oraz dyskusji Komisja stwierdziła pełne wykonanie pierwszych trzech zadań IPB, częściowe wykonanie zadań 4 i 5 oraz podjęcie działań przygotowujących do realizacji kolejnych zadań, zwłaszcza zadania 8. Doktorant wziął czynny udział w dwóch konferencjach naukowych (jedna krajowa – zgodnie z deklaracją w IPB, druga międzynarodowa – dodatkowo). Jako współautor opublikował trzy artykuły naukowe prezentujące część wyników realizowanej pracy badawczej. Dwa z tych artykułów ukazały się w uznanym czasopiśmie Aircraft Engineering and Aerospace Technology, wyróżnionym na liście czasopism punktowanych MNiSW z wynikiem 70 punktów (w IPB zadeklarowano jedną publikację). Doktorant podczas dyskusji oświadczył, że złożył również wniosek na projekt badawczy w ramach programu PCI. Projekt ten, w przypadku uzyskania finansowania, może wesprzeć realizację części praktycznej pracy, a w efekcie podnieść jej wartość naukową.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Balawender Katarzyna

Promotor

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Analiza wpływu metod montażowych oraz technologicznego stanu powierzchni gwintu na bezpieczeństwo pracy złącza, w aspekcie samoczynnego luzowania i przekroczenia sprężystego zakresu pracy

Uzasadnienie oceny:

Prezentacja przygotowana bardzo dobrze.

Odpowiedzi klarowne i precyzyjne.

Przygotowanie Doktorantki bardzo dobre.

Zaawansowanie prac badawczych zgodnie z planem.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Przytuła Mateusz

Promotor

prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Metodyka automatyzacji procesu wytwarzania przyrostowego z zastosowaniem struktur sieciowych

Uzasadnienie oceny:

Przygotowanie Doktoranta bardzo dobre.

Prezentacja przygotowana przejrzyście, precyzyjnie przedstawiając podjęta w pracy tematykę.

Odpowiedzi klarowne i precyzyjne.

Zaawansowanie prac badawczych zgodnie z planem.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktorantki

Wojnarowska Wiktoria

Promotor

dr hab. inż. Sławomir Miechowicz, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Model MES kości miednicy do analizy biomechanicznej

Uzasadnienie oceny:

Zadeklarowane w IPB publikacje zostały przygotowane oraz opublikowane zgodnie z planem. Opublikowano dwie dodatkowe publikacje, co podano w opisie zmian w IPB. Pozostałe zmiany w IPB wyjaśniono w załączonym uzasadnieniu.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Pałkus Kacper

Promotor

dr hab. inż. Piotr Strzelczyk, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Low Pressure Turbine efficiency increase by developing a new concept of Outer Air Seal

Uzasadnienie oceny:

Zadowalający efekt dotychczasowej realizacji prac badawczych.

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Łabuński Piotr

Promotor

dr hab. inż. Lucjan Witek, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Wpływ geometrii elementu tłumiącego, rodzaju elementu tłumiącego oraz temperatury pracy na skuteczność biernej wibroizolacji

Uzasadnienie oceny:

Zadowalający efekt dotychczasowej realizacji prac badawczych.

 

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Muchowski Rafał

Promotor

dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. Uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Projektowanie i optymalizacja sprężarek osiowych z wykorzystaniem metod zmiennej rozdzielczości

Uzasadnienie oceny:

Zadowalający efekt dotychczasowej realizacji prac badawczych.

 

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nazwisko i imię doktoranta

Gubernat Sławomir

Promotor

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Zwiększenie możliwości prowadzenia analiz przepływu w sprężarkach osiowych poprzez zastosowanie podejścia o zmiennej rozdzielczości

Uzasadnienie oceny:

Zadowalający efekt dotychczasowej realizacji prac badawczych.

 

Wynik oceny:

POZYTYWNY

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję