Strona: WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ 2022 / Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej

WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ 2022

Wyniki Oceny Śródokresowej 2022

red. Mariusz Sobolak

Nazwisko i imię doktoranta/tki

Daraż Mateusz

Promotor

dr hab. inż. Bogusz Piotr, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Temat doktoratu:

Ograniczenie tętnień prądu zasilania maszyny reluktancyjnej przełączalnej

Uzasadnienie oceny:

Doktorant zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, które potwierdzają planową i terminową realizację Indywidualnego Planu Badawczego zgodnie ze złożoną dokumentacją i załącznikami.

Ponadto wyczerpująco odpowiedział na zadane mu pytania.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Kalandyk Dawid

Promotor

dr hab. inż. Zajdel Roman, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Temat doktoratu:

Algorytmy i aplikacje uczenia się ze wzmocnieniem

Uzasadnienie oceny:

Członkowie Komisji zapoznali się z Indywidualnym Planem Badawczym i wysłuchali prezentacji, w ramach której doktorant zaprezentował aktualny postęp prac nad doktoratem. Po wygłoszeniu prezentacji odbyła się dyskusja, w czasie której doktorant udzielał odpowiedzi na pytania Komisji związane z realizowanym doktoratem. Na podstawie przedstawionego autoreferatu Komisja uznała, że plan badawczy realizowany jest zgodnie z założeniami. Doktorant rzeczowo odpowiadał na pytania i wykazał się dobrą znajomością realizowanej tematyki.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Stępień Igor

Promotor

dr hab. inż. Oszust Mariusz. prof. PRz

Dyscyplina naukowa:

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Temat doktoratu:

Metody oceny jakości obrazów cyfrowych z wykorzystaniem sieci neuronowych

Uzasadnienie oceny:

Członkowie Komisji zapoznali się z Indywidualnym Planem Badawczym i wysłuchali prezentacji, w ramach której doktorant zaprezentował aktualny postęp prac nad doktoratem. Po wygłoszeniu prezentacji odbyła się dyskusja, w czasie której doktorant udzielał odpowiedzi na pytania Komisji związane z realizowanym doktoratem. Na podstawie przedstawionego autoreferatu Komisja uznała, że plan badawczy realizowany jest zgodnie z założeniami. Doktorant rzeczowo odpowiadał na pytania i wykazał się dobrą znajomością realizowanej tematyki.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Czech Kamil

Promotor

prof.dr hab. inż. Oleksy Mariusz

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Wpływ modyfikacji osnowy i zbrojenia na właściwości użytkowe hybrydowych kompozytów polimerowych stosowanych w przemyśle zbrojeniowym

Uzasadnienie oceny:

Doktorant dokonał prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzielił merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorant realizuje zgodnie z harmonogramem.

Doktorant wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (2 x-140 pkt), oraz prezentacje konferencyjne (3): referat-2, poster-1, aktywnie uczestniczył w szkoleniach (1) oraz odbył staż naukowy (2 m-ce, Firma Polymarki). Doktorant ponadto aktywnie uczestniczył w działalności organizacyjnej na rzecz wydziału i uczelni (opiekun Koła Naukowego „PRzeTwórcy” w Politechnice Rzeszowskiej, udział w Pikniku nauki i Nocy odkrywców).

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Domańska Aleksandra

Promotor

dr hab. inż. Skitał Piotr, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Nanostruktury stopów kobaltu osadzane metodami elektrochemicznymi jako powłoki elektrod wydzielania wodoru

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorantka realizuje zgodnie z harmonogramem. Doktorantka wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (100 i 40 pkt), oraz wystąpienia na konferencjach naukowych (3-krajowe). Doktorantka ponadto aktywnie uczestniczyła w szkoleniach (2), współpracy z przemysłem (1 ekspertyza) i działalności organizacyjnej na rzecz wydziału i uczelni (dyżury sesyjne, akcja rekrutacyjna).

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Kawka Aleksandra

Promotor

prof. dr hab. inż. Bukowski Wiktor

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Nowe układy katalityczne dla reakcji epoksydów z bezwodnikami kwasowymi

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorantka realizuje zgodnie z harmonogramem. Doktorantka wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (1, 100 pkt), oraz prezentacje konferencyjne (4 postery).

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Macior Angelika

Promotor

prof. dr hab. inż. Chmielarz Paweł

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Synteza związków wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego szczepionych z powierzchni organicznych

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorantka realizuje zgodnie z harmonogramem.

Doktorantka wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (5: 1-140 pkt, 4x100 pkt), oraz 4 prezentacje konferencyjne (1-międzynarodowa, 3-krajowe). Doktorantka aktywnie uczestniczyła w szkoleniach (1) oraz odbyła staż naukowy (1 m-c, University of Padwa, Włochy). Uczestniczyła w projektach badawczych-3 (2- MNiSzW, 1-Regionalny program operacyjny). Ponadto Członek PTChem (od 2020) oraz Sekretarz Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii chemicznej i farmaceutycznej „IPSUM” WCh PRz (od 30.06.2020).

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Miłoś Anna

Promotor

prof. dr hab. inż. Tyrka Mirosław

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Nowe kompleksy naturalnie występujących flawonoidów z jonami metali i ich właściwości biologiczne

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorantka realizuje zgodnie z harmonogramem.

Doktorantka wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (2, 140 i 140 pkt), trzecia publikacja (140 pkt) przyjęta do druku, oraz 3 prezentacje konferencyjne (międzynarodowe-2 postery, krajowe-1-referat). Doktorantka ponadto aktywnie uczestniczyła w szkoleniach (11) oraz projektach PCI (2) jako wykonawca.

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Pojnar Katarzyna

Promotor

dr hab. Pilch-Pitera Barbara, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Badania nad syntezą żywic akrylowych do lakierów proszkowych

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji (referat) aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Indywidualny plan badawczy (IPB) doktorantka realizuje zgodnie z harmonogramem. Doktorantka wykazuje dużą aktywność w upowszechnianiu wyników badań poprzez publikacje (2, 40 i 100 pkt – praca po pozytywnych recenzjach), rozdział w monografii (20 pkt), konferencje: 4 krajowe (referat-2, komunikat-1, poster-2), zgłoszenie patentowe-1, udział w audycji medialnej. Doktorantka ponadto aktywnie uczestniczyła w szkoleniach (1), realizacji projektów 4 (2 projekty B+R, 1 –NCBiR, 1- NCN OPUS) i pracach badawczych na rzecz podmiotów zewnętrznych -4.

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Rumanek Tomasz

Promotor

dr hab. inż. Piątkowski Wojciech, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Zastosowanie strącania do masowego oczyszczania białek

Uzasadnienie oceny:

Doktorant dokonał prezentacji aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzielił merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Realizacja IPB - zgodnie z harmonogramem. Fragment części eksperymentalnej wykonano w ramach projektu PCI.

Doktorant wykazał aktywność w upowszechnianiu wyników badań: współautor 2 prezentacji konferencyjnych (1-międzynarodowa-komunikat, 1-krajowa poster), współautor manuskryptu naukowego (IF2021=4,395) – aktualny status „w recenzji”, współautor materiałów do zgłoszeń patentowych. Aktywny udział w szkoleniach (2) dotyczących metod badań analitycznych wykorzystywanych podczas realizacji zaplanowanych zadań.

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Strzałka Anna

Promotor

prof. dr hab. inż. Lubczak Jacek

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Zastosowanie chitozanu do otrzymania polioli i pianek poliurentanowych

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Realizacja IPB - zgodnie z harmonogramem.

Doktorantka wykazała aktywność w przygotowaniu i upowszechnianiu wyników badań poprzez: udział w przygotowaniu materiałów do 3 zgłoszeń patentowych, udział w przygotowaniu 6 wystąpień podczas 3 krajowych konferencji naukowych (3 wystąpienie ustne, 3 postery), przygotowanie 4 recenzowanych artykułów w materiałach pokonferencyjnych.

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Zając Weronika

Promotor

dr hab. inż. Mossety-Leszczak Beata, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Kompozyty epoksydowe o anizotropowej, uporządkowanej strukturze molekularnej

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Realizacja IPB - zgodnie z harmonogramem.

Doktorantka wykazała aktywność w przygotowaniu i upowszechnianiu wyników badań poprzez: udział w przygotowaniu 2 publikacji o wysokim współczynniku wpływu, IF (suma punktów ministerialnych 200), udział w przygotowaniu 7 wystąpień podczas 5 konferencji naukowych (3 wystąpienia ustne, 4 postery). Realizowała badania naukowe w ramach projektu PCI oraz w ramach 2 umów z przemysłem. Uczestniczyła w szkoleniu-warsztatach (1).

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Zimoch Patrycja

Promotor

prof. dr hab. inż. Antos Dorota

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Oczyszczanie wariantów przeciwciał monoklonalnych z wykorzystaniem chromatografii

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Realizacja IPB - zgodnie z harmonogramem.

Doktorantka wykazała aktywność w przygotowaniu i upowszechnianiu wyników badań poprzez: udział w przygotowaniu 2 publikacji o wysokim współczynniku wpływu, IF (po 100 pkt. ministerialnych), udział w przygotowaniu materiałów do zgłoszenia patentowego, współprzygotowanie wystąpień na 2 konferencje naukowe (1 wystąpienie ustne – konferencja międzynarodowa, oraz 2 postery – konferencje: krajowa i międzynarodowa).

Współautorstwo wniosku PCI i następnie jego realizacja, szkolenia/webinaria (6).

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Zioło Aleksandra

Promotor

dr hab. inż. Mossety-Leszczak Beata, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria chemiczna

Temat doktoratu:

Synteza polimerów biodegradowalnych z udziałem wybranych wielofunkcyjnych makroinicjatorów

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka dokonała prezentacji aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską, oraz udzieliła merytorycznej i zadowalającej odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej.

Realizacja IPB - zgodnie z harmonogramem.

Doktorantka wykazała aktywność w przygotowaniu i upowszechnianiu wyników badań poprzez: udział w przygotowaniu 1 publikacji o wysokim współczynniku wpływu, IF (100 punktów ministerialnych), udział w przygotowaniu 9 wystąpień podczas 5 konferencji naukowych (2 wystąpienie ustne, 7 posterów). Uczestniczyła w zagranicznej praktyce zawodowej w Instytucie Naukowym Czeskiej Akademii Nauk oraz w 6 szkoleniach. Realizowała badania naukowe w ramach projektu PCI oraz w ramach umowy z przemysłem.

Dokumentacja przebiegu kształcenia bez uwag.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Jastrzębski Kamil

Promotor

dr hab. inż. Ślęczka Lucjan, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria lądowa i transport

Temat doktoratu:

Wzmacnianie ściskanych prętów wież kratowych pod obciążeniem

Uzasadnienie oceny:

Indywidualny Plan Badawczy został przez Doktoranta zrealizowanych w 100%. Doktorant opublikował 2 artykuły w Inżynierii i Budownictwie. We wrześniu 2022 r. Doktorant wystąpi na 67. Konferencji Naukowej KILiW PAN w Krynicy - referat został przyjęty do wygłoszenia i umieszczony w programie konferencji.

Prezentacja Doktoranta dotycząca aktualnego stanu prac nad rozprawą doktorską została przez komisję oceniona pozytywnie. Doktorant udzielił satysfakcjonujących odpowiedzi na trzy pytania z zakresu realizowanej rozprawy, zadane przez członków komisji.

Komisja uznała, że harmonogram realizacji pracy doktorskiej został zrealizowany w zakresie do września 2022 r.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Maciaszek Grzegorz

Promotor

dr hab. inż. Nowotnik Andrzej, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Analiza wpływu parametrów procesu fizycznego osadzania z fazy gazowej EB-PVD na adhezję warstwy ceramicznej w powłokowej barierze cieplnej TBC wytworzonej na podłożu z nadstopu niklu

Uzasadnienie oceny:

Doktorant w wyczerpujący sposób przedstawił plan realizowanych badań oraz stan ich zaawansowania. Wykazał, że są one realizowane zgodnie z przejętym planem. Udzielone odpowiedzi wskazały na posiadanie przez Doktoranta wiedzy i kompetencji wymaganych w realizowanym planie badań. Wskazuje to że dalsze prace będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Przybyło Adrianna

Promotor

dr hab. inż. Drajewicz Marcin, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Zwiększenie właściwości tribologicznych oprzyrządowania technologicznego wykonanego ze stali narzędziowych poprzez zastosowanie warstw i powłok o wysokiej trwałości'

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka w sposób zadowalający odpowiedziała na zadanie pytania.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Słyś Anita

Promotor

dr hab. inż. Drajewicz Marcin. prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Wpływ warunków natryskiwania za pomocą trójelektrodowego palnika plazmowego wybranych cermetalowych powłok węglikowych na ich mikrostrukturę i właściwości tribologiczne

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka poprawnie odpowiedziała na wszystkie postawione jej pytania.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Wędrychowicz Aleksandra

Promotor

prof. dr hab. inż. Śliwa Romana

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Kształtowanie mikrostruktury i właściwości zaawansowanych materiałów/wyrobów metalicznych uzyskanych w procesie wyciskania KOBO

Uzasadnienie oceny:

Przedstawiona przez Doktorantkę prezentacja potwierdza uzyskanie głównych założeń w przyjętym IPB.

Uzyskane wyniki przez Doktorantkę wskazują na szeroki zakres wiedzy i umiejętności badawczych w szczególności związanych z zakresem realizowanej pracy doktorskiej. Doktorantka w sposób wyczerpujący odpowiedziała na pytania Komisji co jedną z przesłanek do uzyskania oceny pozytywnej.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Wichowski Krzysztof

Promotor

dr hab. inż. Nowotnik Andrzej, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Optymalizacja procesu fizycznego osadzania z fazy gazowej EB-PVD warstw ceramicznych na podłożu metalicznym przy zastosowaniu modeli o dużej złożoności obliczeniowej

Uzasadnienie oceny:

Doktorant w wyczerpujący sposób przedstawił wyniki dotychczas zrealizowanych badań w świetle przyjętego Indywidualnego Planu Badań. Udzielone odpowiedzi wskazują na kompetencje wymagane do realizacji przyjętego planu eksperymentu. Zarówno prezentacja jak i udzielone odpowiedzi jednoznacznie wskazują na osiągnięcie założeń IPB i realizację dalszych planowanych zadań w ramach realizowanej pracy doktorskiej.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Zielińska Paulina

Promotor

dr hab. inż. Motyka Maciej, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria materiałowa

Temat doktoratu:

Żarowytrzymałość kompozytów ceramicznych typu SiC/SiC

Uzasadnienie oceny:

Praca jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Doktorantka w wyczerpujący sposób przedstawiła stan realizacji badań.

Jest on całkowicie zgodny z IPB. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

Potwierdziła swoje umiejętności w zakresie realizacji badań w ramach rozprawy doktorskiej.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Bieniek Piotr

Promotor

dr hab. inż. Tupaj Mirosław, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Wpływ parametrów balistycznych i rodzaju podłoża na trwałość płyty oporowej moździerza kalibru 98 mm

Uzasadnienie oceny:

Kandydat na doktora nauk technicznych przedstawił wszystkie wymagane oceną śródokresową kryteria. Postęp prac badawczych zrealizowano i przeprowadzono zgodnie z Indywidualnym Planem Badawczym. Doktorant osiągnął zadeklarowane cele.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Boda Łukasz

Promotor

dr hab. inż. Mucha Jacek, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Analiza wpływu zastosowania dodatkowego elementu odkształcalnego na formowanie i wytrzymałość połączenia przetłaczanego

Uzasadnienie oceny:

Doktorant w trakcje posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej wyczerpująco przedstawił cel i zakres przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz stan realizacji zadań w świetle przyjętego Indywidualnego Planu Badawczego. Komisja stwierdziła, że Indywidualny Plan Badawczy jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zgodnie z zakresem rzeczowym. Ponadto doktorant udzielił satysfakcjonujących odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez członków komisji oraz wykazał się gruntowną wiedzą i znajomością problematyki w zakresie podjętej tematyki badawczej.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Burnat Katarzyna

Promotor

dr hab. inż. Andrzej Kubit, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Analiza wpływu sztywności zakładki na nośność połączeń klejowych

Uzasadnienie oceny:

Dnia 8 września 2022 r. Doktorantka przedstawiła Indywidualny Plan Badawczy (IPB) oraz stan jego realizacji. Prezentacja została przygotowana w sposób przejrzysty, zgodnie z ramowymi kryteriami oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej.

Na podstawie prezentacji oraz odpowiedzi uzyskanych od Doktorantki Komisja stwierdza, że:

1. Doktorantka przeprowadziła szereg badań eksperymentalnych oraz numerycznych za pomocą metody elementów skończonych.

2. Hipotezy oraz podjęty problem badawczy są spójne z postawionym celem pracy, którym jest dobór geometrii strefy przykrawędziowej łączonych elementów co zapewni efektywny przyrost właściwości wytrzymałościowych zarówno statycznych, jak i zmęczeniowych.

3. Zakres prac badawczych do wykonania, zaplanowanych w ramach dwóch pierwszych lat szkoły doktorskiej, jest realizowany w stopniu bardzo dobrym.

4. Doktorantka jest autorką lub współautorką pięciu publikacji naukowych, którym na liście MEiN przyznano sumarycznie 150 + 25 punktów.

5. Doktorantka ma w swoim dorobku aktywny udział w trzech konferencjach naukowych. Była również współautorką referatu prezentowanego na jednej konferencji naukowej.

Komisja pozytywnie ocenia jakość przygotowanej prezentacji oraz udzielone w czasie dyskusji odpowiedzi.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja wydała ocenę pozytywną.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Dyrda Paweł

Promotor

dr hab. inż. Majka Andrzej, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Analiza wpływu zmęczenia pilota na jakość wykonywania zadań lotniczych

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie prezentacji stopnia zaawansowania pracy oraz dyskusji z Doktorantem Komisja stwierdziła, że Indywidualny Plan Badawczy (IPB) jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Również zgodnie z założonym planem Doktorant wziął czynny udział w III Kongresie Lotniczo-Kosmonautycznym, na którym wygłosił prezentację pt. „Monitoring of pilot’s performance”.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Kiełbicki Mateusz

Promotor

prof. dr hab. inż. Budzik Grzegorz

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Metodyka projektowania i wytwarzania systemów mocowań przyrządów spawalniczych wytwarzanych technikami przyrostowymi dla przemysłu lotniczego

Uzasadnienie oceny:

Przygotowanie Doktoranta bardzo dobre.

Doktorant bardzo dobrze przygotował i przedstawił prezentację, przejrzyście i precyzyjnie przedstawiając podjętą i realizowaną w pracy tematykę.

Odpowiedzi zostały udzielone w sposób klarowny i precyzyjny.

Zaawansowanie prac badawczych realizowane jest zgodnie z założonym planem.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Kucel Bartłomiej

Promotor

dr hab. inż. Mróz Marek, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Opracowanie technologii spawania cienkościennych elementów stosowanych w przemyśle lotniczym, w aspekcie minimalizacji naprężeń i odkształceń spawalniczych

Uzasadnienie oceny:

Doktorant przedstawił wszystkie kryteria niezbędne do oceny śródokresowej. Prace badawcze zrealizowano i wykonano zgodnie z IPB. Doktorant osiągnął zadeklarowane cele.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Kucharski Kamil

Promotor

dr hab. inż. Marciniec Adam, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Analiza wpływu parametrów procesu szlifowania stożkowych kół zębatych na właściwości użytkowe i funkcjonalne przekładni

Uzasadnienie oceny:

Doktorant w trakcje posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej wyczerpująco przedstawił cel i zakres przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz stan realizacji zadań w świetle przyjętego Indywidualnego Planu Badawczego. Komisja stwierdziła, że Indywidualny Plan Badawczy jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zgodnie z zakresem rzeczowym. Ponadto doktorant udzielił satysfakcjonujących odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez członków komisji oraz wykazał się gruntowną wiedzą i znajomością problematyki w zakresie podjętej tematyki badawczej.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Leśniak Anna

Promotor

dr hab. inż. Woś Paweł, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Wpływ warunków ruchu pojazdów samochodowych na zużycie energii i emisję zanieczyszczeń

Uzasadnienie oceny:

Doktorantka w części prezentacyjnej posiedzenia Komisji wyczerpująco przedstawiła plan pracy oraz jej cel i zakres. Na szczególną uwagę zasługuje szczegółowe omówienie metodyki badań i ich uzasadnienie. Ponadto stwierdzono, że Indywidualny Plan Badawczy jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz adekwatnie do planu pracy. Doktorantka udzieliła satysfakcjonujących i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji, wykazując się przy tym bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym w zakresie zagadnień stanowiących przedmiot realizowanej rozprawy doktorskiej.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Ordon Tomasz

Promotor

dr hab. inż. Habrat Witold, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Kształtowanie technologicznej warstwy wierzchniej w procesie szlifowania wgłębnego powierzchni walcowych wyrobów ze stali EI961 i AMS6308 po obróbce cieplno-chemicznej

Uzasadnienie oceny:

Doktorant zaprezentował aktualny stan prac nad rozprawą doktorską. Prezentację oceniono pozytywnie.

Wadą prezentacji był brak wyraźnie przedstawionego planu pracy doktorskiej.

Postęp pracy doktorskiej jest zgodny z harmonogramem, który przedstawiono w skorygowanym

Indywidualnym Planie Badawczym.

Doktorant wykazał się aktywnością w upowszechnianiu wyników badań. Wyniki swoich badań zaprezentował w trakcie konferencji naukowej zadeklarowanej w skorygowanym Indywidualnym Planie Badawczym.

Pan Tomasz Ordon udzielił wyczerpujących odpowiedzi na trzy pytania zadane przez członków Komisji.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Pasowicz Grzegorz

Promotor

dr hab. inż. Kut Stanisław, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Wpływ starzenia naturalnego na charakterystyki technologicznej plastyczności blach ze stopu AlCu4Mg1

Uzasadnienie oceny:

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) jest realizowany zgodnie z planem.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Salach Łukasz

Promotor

dr hab. inż. Majka Andrzej. prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Metodologia określania okna decyzji o kontynuowaniu lotu w warunkach niepełnej informacji o możliwości opóźnienia lądownia na lotnisku docelowym

Uzasadnienie oceny:

Na podstawie prezentacji stopnia zaawansowania pracy oraz dyskusji z Doktorantem Komisja stwierdziła, że Indywidualny Plan Badawczy (IPB) jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Również zgodnie z założonym planem Doktorant wziął czynny udział w III Kongresie Lotniczo-Kosmonautycznym, na którym wygłosił prezentację pt. „DETERMINING THE WEATHER PERFORMANCE OF AIRPORT AND ITS IMPACT ON FLIGHT OPERATIONS”.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Szpunar Marcin

Promotor

dr hab. inż. Trzepieciński Tomasz, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Analiza wpływu strategii obróbki na jakość powierzchni i odkształcalność blach tytanowych w procesie tłoczenia przyrostowego

Uzasadnienie oceny:

Dnia 8 września 2022 r. Doktorant przedstawił Indywidualny Plan Badawczy (IPB) oraz stan jego realizacji. Prezentacja została przygotowana w sposób przejrzysty, zgodnie z ramowymi kryteriami oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej.

Na podstawie prezentacji oraz odpowiedzi uzyskanych od Doktoranta Komisja stwierdza, że:

1. Doktorant przeprowadził szeroki zakres badań eksperymentalnych. Uzyskane wyniki opracował z wykorzystaniem metod statystycznych oraz sztucznych sieci neuronowych.

2. Hipotezy oraz podjęty problem badawczy są spójne z postawionym celem pracy, którym jest optymalizacja procesu formowania przyrostowego blach ze stopu tytanu.

3. Zakres prac badawczych do wykonania, zaplanowanych w ramach dwóch pierwszych lat szkoły doktorskiej, jest realizowany w stopniu bardzo dobrym.

4. Doktorant jest autorem lub współautorem dwunastu publikacji naukowych, którym na liście MEiN przyznano sumarycznie 1000 punktów.

5. Doktorant ma w swoim dorobku aktywny udział w czterech konferencjach naukowych. Realizował staż w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ponadto uczestniczył również w sześciu szkoleniach.

Komisja pozytywnie ocenia jakość przygotowanej prezentacji oraz udzielone w czasie dyskusji odpowiedzi, czego wynikiem jest uzyskanie oceny pozytywnej.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Szwed Piotr

Promotor

dr hab. inż. Rzucidło Paweł, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria mechaniczna

Temat doktoratu:

Możliwości przeciwdziałania skutkom podmuchów atmosferycznym w systemach sterowania samolotami ciężkimi

Uzasadnienie oceny:

Doktorant przedstawił problem badawczy podejmowany w rozprawie, cele pracy oraz plan rozprawy, zgodny z indywidualnym planem badawczym. Do tej pory przeanalizowana została literatura oraz aktualny stan wiedzy. Przedstawione zostało rozszerzone stanowisko badawcze. Stanowisko zostało uruchomione i przeprowadzono badania wstępne. Rozszerzono o estymator kąta natarcia. Podjęty został problem detekcji i estymacji podmuchów atmosferycznych. Przeprowadzono liczne badania i analizy symulacyjne. Badania przedstawione zostały na 2 konferencjach, jeden z referatów został nagrodzony. Opracowano 1 artykuł (MDPI). Komisja jednomyślnie zaakceptowała przedstawione wyniki.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Kiełb-Sotkiewicz Izabela

Promotor

dr hab. Zamorska Justyna, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Temat doktoratu:

Wykorzystanie biopreparatów do higienizacji ścieków

Uzasadnienie oceny:

Podczas prezentacji doktorantka uzasadniła celowość podjętego tematu badań. Zaprezentowała wyniki dotychczasowych badań własnych omówiła kierunki dalszych działań w celu osiągnięcia założonego celu badawczego. W sposób satysfakcjonujący wyjaśniła wątpliwości podniesione w trakcie dyskusji i odpowiedziała wyczerpująco na pytania komisji dotyczące podejmowanego zakresu badawczego.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nazwisko i imię doktoranta/tki

Stanowska Patrycja

Promotor

prof. dr hab. inż. Dziopak Józef

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Temat doktoratu:

Modelowanie oddziaływania innowacyjnej kanalizacji deszczowej na wymiarowanie zbiorników retencyjnych

Uzasadnienie oceny:

W trakcie prezentacji doktorantka przedstawiła cel i zakres realizowanej pracy oraz uzasadniła podjęcie tematu badań. Zaprezentowała również metodykę badań, przyjęte założenia, wyniki przeprowadzonych dotychczas obliczeń modelowych, a także zakres dalszych badań. W trakcie dyskusji odniosła się do uwag zgłoszonych przez członków Komisji oceniającej i wyczerpująco odpowiedziała na pytania z podejmowanego zakresu badawczego. Stwierdzono, że realizacja pracy doktorskiej jest zgodna z założeniami IPB oraz zatwierdzoną korektą do planu.

Wynik oceny:

POZYTYWNY


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję